22 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσληψη Υπεύθυνου/-ης Οικονομικών & Ανθρώπινου Δυναμικού

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη Υπεύθυνου/-ης Οικονομικών & Ανθρώπινου Δυναμικού”

Η Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος προκηρύσσει την πρόσληψη εργαζόμενου/-ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, ως Υπεύθυνου/-ης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να στείλουν:
● πλήρες βιογραφικό σημείωμα και
● συνοδευτική επιστολή (motivation letter)
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις finance@positivevoice.gr και hr@positivevoice.gr με ένδειξη “Πρόσληψη Υπεύθυνου Διαχείρισης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού”.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024. Η διαδικασία πρόσληψης ενδέχεται να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που βρεθεί ο/η κατάλληλος/-η υποψήφιος/-α.

Σκοπός:
O/H υποψήφιος/-α θα αναλάβει τη διεύθυνση και οργάνωση του τμήματος οικονομικών και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
● Οικονομική διαχείριση έργων (παρακολούθηση προϋπολογισμών, τήρηση αρχείων οικονομικού αντικειμένου, σύνταξη εκθέσεων πεπραγμένων)
● Οργάνωση και συντήρηση βάσεων δεδομένων με τα στοιχεία του προσωπικού, κατάρτιση και ανανέωση συμβάσεων, έκδοση σχετικών εγγράφων
● Υποστήριξη διαδικασιών προμηθειών
● Διοικητική και οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη προτάσεων για χρηματοδότηση (κατάρτιση προϋπολογισμών, συλλογή υποστηρικτικών εγγράφων και δικαιολογητικών κτλ)
● Υποστήριξη της διαδικασίας στελέχωσης του οργανισμού (αναρτήσεις αγγελιών, συλλογή βιογραφικών, επικοινωνία με τους υποψηφίους, διενέργεια συνεντεύξεων, επιλογή προσωπικού)
● Υποστήριξη των λογιστικών ενεργειών του οργανισμού (τήρηση ταμειακών αρχείων, διαχείριση ταμειακών συναλλαγών, παρακολούθηση και ενημέρωση εξοδολογίων κτλ)
● Υποστήριξη μισθοδοσίας (τήρηση παρουσιολογίων, παρακολούθηση αλλαγών στο χρόνο οργάνωσης της εργασίας, παρακολούθηση αλλαγών στις αμοιβες κτλ)
● Συντονισμός διαδικασιών εκπαίδευσης του προσωπικού
● Οποιαδήποτε διοικητική αρμοδιότητα, εφόσον παραστεί ανάγκη, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού

Απαραίτητα προσόντα:
● Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (οικονομικής κατεύθυνσης)
● Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας σε οργανωμένο τμήμα οικονομικών/λογιστηρίου (ιδανικά και σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών)
● Εμπειρία σε διπλογραφικό σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων
● Γνώση των διαδικασιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
● Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
● Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών και κρατικών προγραμμάτων (EEA Grants, Erasmus+, European Commission, ΕΣΠΑ κτλ)
● Άριστη χρήση, προφορική και γραπτή της αγγλικής γλώσσας
● Άριστη χρήση Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)

Επιθυμητά προσόντα:
● Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οικονομικής κατεύθυνσης, HR)
● Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης
● Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
● Επικοινωνιακές δεξιότητες
● Οργανωτικές δεξιότητες
● Ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση στο τομέα δράσης της Θετικής Φωνής

Τόπος εργασίας: Κεντρικά γραφεία «Θετικής Φωνής» (Αγίων Αναργύρων 13, 10554 Αθήνα)

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης συνεργασίας: 1η Φεβρουαρίου 2024

Ισχύς σύμβασης: 6 μήνες (με προοπτική ανανέωσης σε αορίστου χρόνου)

Πακέτο αποδοχών: Αμοιβή διαπραγματεύσιμη, βάσει προσόντων και προϋπηρεσίας

Ποιοι/ες είμαστε:
Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή απασχολεί 28 εργαζόμενους/-ες, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στις εξειδικευμένες δομές της και δραστηριοποιείται στο χώρο των θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης, σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων.

Συμπερίληψη:
Στη Θετική Φωνή, η συμπερίληψη είναι μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή και επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV και στους ευάλωτους στον HIV πληθυσμούς, να καταθέσουν το βιογραφικό τους.

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/-ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.

Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2108627572 ή στο email info@positivevoice.gr.