18 Απριλίου 2024

Πρόσληψη Συμβούλου Σεξουαλικής Υγείας/Διερμηνέα (Ref Checkpoint)

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη Συμβούλου Σεξουαλικής Υγείας/Διερμηνέα (Ref Checkpoint)”

[ENGLISH TEXT BELOW]

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή και το Ref Checkpoint αναζητούν ένα σύμβουλο σεξουαλικής υγείας/διερμηνέα (μερική απασχόληση, 20 ώρες την εβδομάδα).

Οι υποψήφιοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση hr@positivevoice.gr, με τίτλο e-mail το “Recruitment Ref Checkpoint”.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 6 Μαΐου 2024

Περιγραφή: Ο/η υποψήφιος/-α θα εργαστεί στο κέντρο Ref Checkpoint, το οποίο προσφέρει δωρεάν, ανώνυμες και εμπιστευτικές εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C και σύφιλη σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο, καθώς και συμβουλευτική σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Επίσης, θα συμμετέχει σε εξωτερικές δραστηριότητες του συλλόγου (Streetwork Project) καθώς και στο Κέντρο Ενδυνάμωσης Ατόμων που Εργάζονται στο Σεξ, Red Umbrella Athens.

Τοποθεσία: Αθήνα

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης: Ιούνιος 2024

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες (ανανεώσιμη)

Αρμοδιότητες:

 • Διενέργεια απλών ταχέων εξετάσεων (rapid-tests) για τον HIV, την ηπατίτιδα Β και την ηπατίτιδα C – μετά από την κατάλληλη εκπαίδευση
 • Ενημέρωση των ωφελούμενων για την πρόληψη, την προαγωγή της (σεξουαλικής) υγείας και την ασφαλέστερη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, μεταξύ άλλων θεμάτων
 • Ενδυνάμωση των ωφελούμενων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους (με βάση τις αρχές της κοινοτικής προσέγγισης, της συμβουλευτικής μεταξύ ομοτίμων και της μείωσης της βλάβης)
 • Παρέμβαση σε κρίσεις
 • Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
 • Μετάφραση ενημερωτικού υλικού (διαδικτυακά κείμενα, φυλλάδια κτλ)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής, καθώς και μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω: αραβικά, ουρντού, φαρσί, νταρί
 • Εμπιστευτικότητα
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευελιξία ως προς το πρόγραμμα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία με μετακινούμενους πληθυσμούς (πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο) στην Ελλάδα
 • Γνώση του HIV και της σεξουαλικής υγείας
 • Θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη εμπειρία ή ενδιαφέρον σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
 • Τα πτυχία και η εμπειρία που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και με τις επιστήμες υγείας θα ληφθούν υπόψη στα προσόντα.

Τι προσφέρει η θέση: 

 • Έναν πραγματικά ικανοποιητικό ρόλο ως μέλος μιας εξαιρετικά αφοσιωμένης ομάδας
 • Διαπραγματεύσιμο μισθό, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία
 • Συνεχή κατάρτιση σχετικά με τον HIV, άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, θέματα προσφύγων και άλλα συναφή θέματα 
 • Δωρεάν εποπτεία, αξιολόγηση και συνεχή προσωπική ανάπτυξη

Η Θετική Φωνή απασχολεί 25 εργαζόμενους/-ες, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στα εξειδικευμένα κέντρα της (Checkpoint, Ref Checkpoint, Red Umbrella), ενώ δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων.

Το Ref Checkpoint είναι μια υπηρεσία που απευθύνεται ειδικά σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα. Προσφέρει γρήγορες εξετάσεις για HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτική γύρω από τη σεξουαλική υγεία και τις σχέσεις. Προσφέρει τις υπηρεσίες του και διανέμει υλικό στις ομιλούμενες γλώσσες του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται και με πολιτισμικά κατάλληλο τρόπο στις εγκαταστάσεις μας (Μιχαήλ Βόδα 200), αλλά και συναντώντας τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται: σε camps, κέντρα κράτησης και περιοχές-κλειδιά.

Συμπερίληψη: 

Στη Θετική Φωνή, η συμπερίληψη είναι μία από τις αξίες που διατρέχει το έργο μας. Παροτρύνουμε όσα άτομα έχουν βιωματική, ερευνητική ή και επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που αφορούν στον HIV και στους ευάλωτους στον HIV πληθυσμούς, να καταθέσουν το βιογραφικό τους. Επιπλέον, δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων, προσφέροντας ένα φιλικό, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες/-ους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση που πηγάζει από τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονεϊκότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.

Εάν χρειάζεται να προσαρμόσετε τη διαδικασία υποβολής βιογραφικού σημειώματος ή/και συνέντευξης με βάση τις ανάγκες ή τις περιστάσεις σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 2108627572 ή στο email hr@positivevoice.gr.

[ENGLISH]

The Greek Association of People Living with HIV – Positive Voice and Ref Checkpoint are looking for a sexual health counselor/interpreter (part-time, 20 hours per week).

Candidates are requested to send their CVs to hr@positivevoice.gr, with “Recruitment Ref Checkpoint” as the email subject.

Deadline for applications: Monday, May 6, 2024

Description: The candidate will work in the “Ref Checkpoint” center, which offers free, anonymous and confidential HIV, Hepatitis B, Hepatitis C and Syphilis testing to refugees, migrants and asylum seekers, as well as sexual health counseling. She will also participate in external activities of the association (Streetwork Project) as well as the Sex Workers Empowerment Centre “Red Umbrella Athens”.

Location: Athens

Desirable start date: June 2024

Contract duration: 6 months (renewable)

Responsibilities:

 • Carrying out rapid tests for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C – after appropriate training
 • Informing the beneficiaries on prevention, promotion of (sexual) health and safer use of drugs, among other topics
 • Empowerment of beneficiaries with a view to improving their living conditions (based on the principles of the community approach, peer counseling and harm reduction)
 • Crisis intervention
 • Linkage with other services
 • Translation of informative material (online texts, flyers etc)

Essential requirements:

 • Excellent knowledge of Greek and English, as well as one or more of the following: Arabic, Urdu, Farsi, Dari
 • Confidentiality
 • Good communication skills
 • Flexibility in terms of schedule

Desirable requirements:

 • Experience with moving populations (refugees, migrants, asylum seekers) in Greece
 • Knowledge of HIV and sexual health
 • Previous involvement or interest in relation to sexual health and sex education will be taken into account.
 • Degree(s) and experience relevant to humanities, social as well as health sciences will be considered in the qualifications.

What we can offer:

 • A truly rewarding role as a part of a highly committed team
 • Negotiable salary, based on qualifications and experience
 • Ongoing training on HIV, other STIs, refugees’ issues and other relevant topics 
 • Supervision, evaluation and ongoing personal development

Who are we? 

Positive Voice employs 25 people, provides services in the field and in its specialized centers (Checkpoint, Ref Checkpoint, Red Umbrella), and is also active in advocacy initiatives & awareness campaigns in relation to the defense of the rights of people living with HIV and HIV-vulnerable social groups. 

Ref Checkpoint is a service specifically addressed to migrants, asylum-seekers and refugees in Greece. We offer rapid testing for HIV and other STIs, linkage to health care, and counseling around sexual health and relationships. We offer our services and disseminate materials in the spoken languages of the population targeted and in a culturally appropriate way; in our premises (Michail Voda 200), but also by meeting people where they are: in camps, detention centers and key-areas.

Inclusion: 

For Positive Voice, inclusion is one of the values that runs through our work. We encourage those individuals who have experiential, research or professional understanding of issues related to HIV and HIV-vulnerable populations to submit their CVs. In addition, we are committed to the best possible inclusion of all employees, offering a friendly, safe, non-discriminatory and inclusive work environment.

All our employment decisions are made solely on the basis of qualifications, job requirements and business needs. We offer equal opportunities to all and reject all forms of discrimination based on race, color, religion, gender, national origin, age, disability, parental status, sexual orientation, gender identity or expression, marital status and so on.

If you need to customize your CV and/or interview process based on your needs or circumstances, please feel free to contact us.

For questions/clarifications, please feel free to contact us at 2108627572 or email hr@positivevoice.gr.