ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Η θεραπεία κατά του ιού HIV συνήθως περιλαμβάνει 3 αντιρετροϊκά φάρμακα από τις παρακάτω ομάδες φαρμάκων.
Ο συνδυασμός αντιρετροϊκών φαρμάκων έχει σκοπό την αναστολή της δημιουργίας ιϊκών αντιγράφων, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες καθώς και τον αριθμό των λαμβανομένων δισκίων.

Η Παγκόσμια Εταιρεία AIDS (IAS) συνιστά κατά σειρά προτίμησης έναν από τους εξής αρχικούς θεραπευτικούς συνδυασμούς για την αντιμετώπιση του HIV:

1 NNRTI + 2 NRTI

Atripla = (Stocrin + Truvada)

1 PI + 2 NRTI

Reyataz/norvir + Truvada

Prezista/norvir + Truvada

Telzir/norvir + Truvada

Kaletra + Truvada

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε στα Ελληνικά, τα φύλλα οδηγιών χρήσης ανά κατηγορία όλων των εγκεκριμένων αντιρετροϊκών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης.

Πολυφάρμακα
Atripla Atripla (efavirenz + tenofovir + emtricitabine)

Νουκλεοσιδικοί / νουκλεοτιδικοί Αναστολείς ανάστροφης τρανσκριπτάσης (NRTIs)

Combivir Combivir (zidovudine + lamivudine, AZT + 3TC)
Emtriva Emtriva (emtricitabine, FTC)
Epivir Epivir (lamivudine, 3TC)
Epzicom Kivexa (abacavir + lamivudine, ABC + 3TC)
Retrovir Retrovir (zidovudine, AZT, ZDV)
Trizivir Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine, ABC + AZT + 3TC)
Truvada Truvada (tenofovir DF + emtricitabine, TDF + FTC)
Videx Videx & Videx EC (didanosine, ddI)
Viread Viread (tenofovir disoproxil fumarate, TDF)
Zerit Zerit (stavudine, d4T)
Ziagen Ziagen (abacavir, ABC)

Μη Νουκλεοσιδικοί Αναστολείς ανάστροφης τρανσκριπτάσης (NNRTIs)

Intelence Intelence (etravirine, ETV, TMC-125)
Sustiva Stocrin (efavirenz, EFV)
Viramune Viramune (nevirapine, NVP)

Αναστολείς πρωτεάσης (PIs)

Aptivus Aptivus (tipranavir, TPV)
Crixivan Crixivan (indinavir, IDV)
Invirase Invirase (saquinavir, SQV)
Kaletra Kaletra (Aluvia, lopinavir/ritonavir, LPV/r)
Lexiva Telzir (fosamprenavir, FPV)
Norvir Norvir (ritonavir, RTV)
Prezista Prezista (darunavir, DRV)
Reyataz Reyataz (atazanavir, ATV)
Viracept Viracept (nelfinavir, NFV)

Αναστολείς εισόδου-σύντηξης
Fuzeon Fuzeon (enfuvirtide, ENF, T-20)
maraviroc Celsentri (maraviroc, UK-427,857)

Αναστολείς ιντεγκράσης
Isentress Isentress (raltegravir, MK-0518)