Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 – 2012

Κοστολόγηση και Χρηματοδότηση

Π 1: Συνολικός προϋπολογισμός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ανά άξονα.

Α/Α ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΟΝΑ

1 ΑΞΟΝΑΣ Ι Πρόληψη 9.617.176

2 ΑΞΟΝΑΣ II Έρευνα – Εκπαίδευση 760.000

3 ΑΞΟΝΑΣ III Παρακολούθηση – Θεραπεία 503.282

4 ΑΞΟΝΑΣ IV Μάχη κατά του Ρατσισμού και της Διάκρισης 400.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.280.458