Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 – 2012

4ος Άξονας: Μάχη κατά του Ρατσισμού και

της Διάκρισης

Δράση 1: HIV/AIDS και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Περιγραφή

Ενέργειες εξάλειψης κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS.

Στόχοι

• Σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου προσωπικών

δεδομένων.

• Έλεγχος της τήρησης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

• Εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης ανδρών και γυναικών, καθώς και των ευπαθών ομάδων

στην πρόληψη και στη θεραπεία.

Ενέργειες Υλοποίησης

• Θέσπιση συγκεκριμένου Νομοθετικού Πλαισίου.

• Τα ερευνητικά πρωτόκολλα για το HIV/AIDS θα αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές

ηθικής και δεοντολογίας σύμφωνα με τις Αρχές του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.

• Ευαισθητοποίηση των Δικαστικών Λειτουργών για το HIV/AIDS και ενεργοποίηση των

υπηρεσιών νομικής στήριξης για τα άτομα που ζουν με HIV/AIDS.

• Καταγραφή της εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα των

ατόμων με HIV/AIDS και χρήση των δεδομένων για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής.

Φορείς Υλοποίησης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του

Ανθρώπου, Γενική Γραμματεία Ισότητας, μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Χρονοδιάγραμμα

2008 – 2009: Νομοθετικές ρυθμίσεις.

Ωφέλειες

• Ο σεβασμός και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

για όλους είναι ζωτικής σημασίας για να μειωθεί η ευπάθεια στον HIV.