Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 – 2012

2ος Άξονας: Έρευνα – Εκπαίδευση

Δράση 1: Ανάπτυξη Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση

της Πανδημίας του HIV/AIDS

Περιγραφή

Ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της πανδημίας

του HIV/AIDS.

Στόχοι

• Αναζήτηση νέων και βελτιωμένων διαγνωστικών μεθόδων και ανάπτυξη συνεργασιών

σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή σε κλινικές μελέτες για αναζήτηση νέων

θεραπευτικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θέτει η ανάπτυξη

αντοχής στα αντιρετροϊκά φάρμακα.

• Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας, με καθορισμό συγκεκριμένου ερευνητικού

προϋπολογισμού για την ΗIV/AIDS λοίμωξη.

Ενέργειες Υλοποίησης

• Ανάπτυξη συνεργασιών στο τομέα της έρευνας με τη συμμετοχή στη δημιουργία Ευρωπαϊκού

Δικτύου για την έρευνα σε εμβόλια και μικροβιοκτόνα και τη συμμετοχή σε Δίκτυα Ευρωπαϊκών

Κλινικών Μελετών για HIV/AIDS.

• Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της HIV λοίμωξης, μέσω συνεργασίας

της Εθνικής Συντονίστριας Αρχής με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλους

φορείς.

Φορείς Υλοποίησης

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Χρονοδιάγραμμα

2008 – 2009: Ανάπτυξη συνεργασιών.

2009 – 2012: Υλοποίηση επιμέρους ερευνητικών προγραμμάτων.

Ωφέλειες

• Μείωση του αριθμού των νέων περιπτώσεων HIV λοίμωξης.

• Βελτίωση του ποσοστού της συμμόρφωσης των ασθενών στην αντιρετροϊκή αγωγή.

• Διεύρυνση των γνώσεων για τις μεθόδους πρόληψης, αλλά και για τους μηχανισμούς ανάπτυξης

αντοχής.

• Βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων που ζουν με τον HIV.

Δράση 2: Εκπαίδευση Ιατρονοσηλευτικού

Προσωπικού/ Φροντιστών Ασθενών, Δικηγόρων

και Δικαστών

Περιγραφή

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε χώρους

παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας ή φροντίζει οροθετικούς ασθενείς. Εκπαίδευση των

φροντιστών οροθετικών ασθενών. Εκπαίδευση Δικηγόρων και Δικαστών.

Στόχοι

• Συνεχής εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην HIV λοίμωξη και στα νεότερα

επιστημονικά δεδομένα για τη βελτίωση της ποιότητας της τρέχουσας πρακτικής.

• Συνεχής εκπαίδευση του Δικαστικού Σώματος.

Ενέργειες Υλοποίησης

• Ανάπτυξη και προώθηση πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στην

ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από HIV/AIDS.

• Εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στις καλές κλινικές πρακτικές (good

clinical practices) και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η εκπαίδευση είναι πρακτικά

υποχρεωτική για όσους συμμετέχουν σε ερευνητικά πρωτόκολλα και συμβάλλει τα μέγιστα,

τόσο στη σωστή άσκηση της κλινικής πρακτικής και της συμμετοχής στην έρευνα, όσο και στο

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ασθενών.

• Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη φροντίδα που παρέχουν οι συγγενείς των ασθενών

και στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων για τη φροντίδα και την υποστήριξη αυτών των ατόμων.

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των επαγγελματιών υγείας για το HIV/AIDS.

• Ενσωμάτωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το HIV/AIDS στο πρόγραμμα σπουδών των

πανεπιστημίων και στη συνεχιζόμενη ιατρική και νοσηλευτική εκπαίδευση.

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους παροχείς υπηρεσιών υγείας.

• Ενσωμάτωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση των δικηγόρων και των δικαστών.

Φορείς Υλοποίησης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κέντρο Ελέγχου και

Πρόληψης Νοσημάτων, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,

μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Χρονοδιάγραμμα

2008 – 2011: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2009 – 2012: Συνεργασίες για την τροποποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Ωφέλειες

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.