Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Χρήστος Κέκες

Αγαπημένη φράση:
“Και το παραμικρό καλό που κάνουμε θα μας ανταποδοθεί πολλαπλάσια.”

Ευχαριστούμε το Χρήστο για την εθελοντική συνεισφορά του στις δράσεις της “Θετικής Φωνής” και για τη συμμετοχή του στη γραμματειακή υποστήριξη της δομής των “Checkpoint” στη Θεσσαλονίκη.