2 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Εικόνα για το άρθρο “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ”

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα «Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών», που θα απασχοληθεί στο Σύλλογο Ασθενών με HIV με την επωνυμία «Θετική Φωνή», φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίων Αναργύρων 13 στου Ψυρρή, για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή ως επί το πλείστον της Αθήνας οι οποίες προβλέπονται στο αναφερόμενο έργο, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών του Συλλόγου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της «Θετικής Φωνής», ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2. Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1).

3. Ειδικότητα: Υπεύθυνος/η Οικονομικών Υπηρεσιών Συλλόγου.

4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης:

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 17.00 μ.μ.

5. Φορέας και Τόπος απασχόλησης: Σωματείο «Θετική Φωνή», Αθήνα

6. Αναφέρεται στους: Διευθυντή.

7. Αντικείμενα εργασιών – Περίληψη:

7.1 Κύρια αρμοδιότητα

Ο/η υπεύθυνος/η Οικονομικών Υπηρεσιών του Συλλόγου θα αναφέρεται στο διευθυντή και ως κύρια αρμοδιότητά του/της θα έχει την καθημερινή οικονομική παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και της προετοιμασίας των οικονομικών αναφορών.

Συγκεκριμένα ο /η Υπεύθυνος/η Οικονομικών Υπηρεσιών θα έχει στην αρμοδιότητά του:

Την ημερήσια παρακολούθηση και τον έλεγχο των δαπανών του Συλλόγου .

Την προετοιμασία εντύπων πληρωμών και προκαταβολών και τον έλεγχο αυτών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές.

Την προετοιμασία των οικονομικών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και των δράσεων του Συλλόγου.

Την επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των προγραμμάτων και των δράσεων του Συλλόγου.

Την παρακολούθηση των πληρωμών των προμηθευτών του Συλλόγου.

Τον έλεγχο των επιλέξιμων δαπανών και των εξόδων της δομής.

Την παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες της δομής.

Τη διατήρηση των οικονομικών φακέλων / αρχείων της δομής του και τη διασφάλιση ότι τα απαραίτητα έντυπα συμπληρώνονται ορθώς.

Την προετοιμασία των ταμειακών αιτημάτων για τον επόμενο μήνα.

Εσωτερικές αρμοδιότητες: λογιστήριο, οικονομική διεύθυνση προγραμμάτων.

Εξωτερικές αρμοδιότητες: προμηθευτές και άλλοι οικονομικά συναλλασσόμενοι (φορείς / φυσικά πρόσωπα).

7.2 Προσόντα και Εμπειρία

Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ Χρηματοοικονομικών ή Οικονομικών ή Λογιστικής κατεύθυνσης ή πτυχίου ΑΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης.

Τουλάχιστον τρία (3) έτη εργασιακής εμπειρίας σε οικονομικής διαχείριση, ιδιαίτερα σε ΜΚΟ και σε τομέα υποστήριξης οικονομικών πόρων από ιδιώτες δωρητές.

Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών, καθώς και η γνώση ελληνικής και αγγλικής οικονομικής ορολογίας.

Έντονο ομαδικό πνεύμα και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητική και θετική προσέγγιση, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.

Καλές επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.

Άριστες γνώσεις Η/Υ: Word, Excel, Outlook, Powerpoint.

Πλήρης γνώση για το όραμα και την αποστολή της «Θετικής Φωνής» περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με τις ευάλωτες ομάδες που αποτελούν ομάδες στόχο του Συλλόγου όπως και με θέματα διακρίσεων και στιγματισμού αυτών.

Ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και παρακολούθησης έργων.

Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

Υψηλός βαθμός ακρίβειας για τη διασφάλιση της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων.

Έμφαση στη λεπτομέρεια και στην παράδοση αξιόπιστης και ποιοτικής εργασίας.

Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

Ομαδικό πνεύμα εργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων των προγραμμάτων και των δράσεων.

8. Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στους χώρους που διαθέτει η οργάνωση στην Αθήνα με πιθανότητα μετακίνησης στο γραφείο της Θεσσαλονίκης για κάποιες ημέρες στη διάρκεια του έτους.

9. Αποποίηση ευθύνης: η περιγραφή της εν λόγω εργασιακής θέσης δε συνιστά διεξοδική και αποκλειστική απαρίθμηση και αποτύπωση των ικανοτήτων, της προσπάθειας, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή.

Αίτηση Πρόσληψης:

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα καταθέσουν το βιογραφικό τους πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που το καταθέτουν ή δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον για όσο διάστημα προβλέπει η σύμβαση εργασίας.

Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στο Σύλλογο πλήρες βιογραφικό σημείωμα με την όποια προϋπηρεσία του σε παρεμφερή προγράμματα, σε επιμορφωτικά σεμινάρια, την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. και άλλα κατά την κρίση του χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία του για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων του.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης τα ακόλουθα:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της δηλούντα/δηλούσης ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό είναι αληθή.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί προς πρόσληψη θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των ανωτέρω.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της δηλούντα/δηλούσης ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ. είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

γ) Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητάς του/της.

Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Αθήνας σε τόπο και χρόνο για τα οποία θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ελληνική γλώσσα:

α) Στα γραφεία της «Θετικής Φωνής», Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα, 1ος όροφος, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτούς άτομο κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

β) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@positivevoice.gr

γ) Ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο ή με courier στην ως άνω διεύθυνση.

Καταληκτική προθεσμία για όλες τις περιπτώσεις παραλαβής από τη «Θετική Φωνή» των δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 24.00 μ.μ.

Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Καλή επιτυχία!