12 Απριλίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ «RED UMBRELLA ATHENS»

Εικόνα για το άρθρο “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ «RED UMBRELLA ATHENS»”

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα ανεξάρτητων υπηρεσιών, 4ωρης απασχόλησης, με την ειδικότητα «Κοινωνικού Λειτουργού», που θα απασχοληθεί στο Σύλλογο Ασθενών με HIV με την επωνυμία «Θετική Φωνή», φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίων Αναργύρων 13 στου Ψυρρή, για την παροχή υπηρεσιών στη δομή εξυπηρέτησης και ενδυνάμωσης γυναικών εργατριών στο σεξ «Red Umbrella», επί της οδού Σατωβριάνδου 34 και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της «Κοινωνικού Λειτουργού» του Συλλόγου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της «Θετικής Φωνής», ανάμεσα σε υποψήφιους/ες που θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2. Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1).

3. Ειδικότητα: Κοινωνικός/η Λειτουργός.

4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης:

Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας ενός (1) χρόνου με ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τετράωρης απασχόλησης, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με ευέλικτο ωράριο και τελικό μηνιαίο ποσό αποδοχών 500 ευρώ.

5. Φορέας και Τόπος απασχόλησης: Σωματείο «Θετική Φωνή», Αθήνα

6. Αναφέρεται στους: Διευθυντή.

7. Αντικείμενα εργασιών – Περίληψη:

7.1 Κύρια αρμοδιότητα

Ο/η Κοινωνικός Λειτουργός του Συλλόγου θα έχει ως κύρια αρμοδιότητά του/της την παρακολούθηση των υποθέσεων των ωφελούμενων της δομής «Red Umbrella», την ψυχολογική στήριξή τους, τη συνοδεία και εκπροσώπησή τους όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς και τη σύνταξη ενός οδηγού παραπομπών.

7.2 Προσόντα και Εμπειρία

Απαραίτητη προϋπηρεσία – εργασιακή εμπειρία σε Μ.Κ.Ο. και ψυχοκοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως μετανάστες/στριες, εργάτριες στο σεξ, οροθετικά άτομα, άτομα που έχουν υποστεί βία κλπ.

Απαραίτητο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών, καθώς και η γνώση ελληνικής και αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της

Έντονο ομαδικό πνεύμα και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητική και θετική προσέγγιση, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.

Καλές επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.

Καλές γνώσεις Η/Υ: Word, Excel, Google Docs

Πλήρης γνώση για το όραμα και την αποστολή της «Θετικής Φωνής» και του «Red Umbrella Athens» περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με τις ευάλωτες ομάδες που αποτελούν ομάδες στόχο του Συλλόγου όπως και με θέματα διακρίσεων και στιγματισμού αυτών.

Ικανότητα σύνταξης έκθεσης πεπραγμένων.

Συνοδεία, εκπροσώπηση και κοινωνική συμπαράσταση των ωφελούμενων της δομής

Γνώσεις για διασύνδεση ωφελούμενων της δομής με άλλους κοινωνικούς φορείς, ΜΚΟ, κρατικές και μη υπηρεσίας κλπ.

Ως παραδοτέα λογίζονται εργασία, ένας οδηγός παραπομπών για τη βελτίωση της διασύνδεσης των ωφελούμενων της δομής με άλλες υπηρεσίες και δομές

Εμπειρία και γνώσεις νομικών θεμάτων

Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

8. Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στους χώρους που διαθέτει η οργάνωση επί των οδών Αγίων Αναργύρων 13 και Σατωβριάνδου 34 στην Αθήνα.

9. Αποποίηση ευθύνης: η περιγραφή της εν λόγω εργασιακής θέσης δε συνιστά διεξοδική και αποκλειστική απαρίθμηση και αποτύπωση των ικανοτήτων, της προσπάθειας, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή.

 

Αίτηση Πρόσληψης:

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που το καταθέτουν ή δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον για όσο διάστημα προβλέπει η σύμβαση εργασίας.

Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στο Σύλλογο πλήρες βιογραφικό σημείωμα με την όποια προϋπηρεσία του/της σε παρεμφερή προγράμματα, σε επιμορφωτικά σεμινάρια, την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. και άλλα κατά την κρίση του χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία του για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων του/της.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης τα ακόλουθα:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της δηλούντα/δηλούσης ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό είναι αληθή.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί προς πρόσληψη θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των ανωτέρω.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της δηλούντα/δηλούσης ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ. είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

γ) Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητάς του/της.

Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Αθήνας σε τόπο και χρόνο για τα οποία θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, με την ένδειξη “για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού”:

α) Στα γραφεία της «Θετικής Φωνής», Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα, 1ος όροφος, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτούς άτομο κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

β) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@positivevoice.gr

γ) Ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο ή με courier στην ως άνω διεύθυνση.

Καταληκτική προθεσμία για όλες τις περιπτώσεις παραλαβής από τη «Θετική Φωνή» των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 21 Απριλίου και ώρα 24.00 μ.μ.

Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

Καλή επιτυχία!