12 Απριλίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ “RED UMBRELLA ATHENS”

Εικόνα για το άρθρο “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ “RED UMBRELLA ATHENS””

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και συγκεκριμένα ανεξάρτητων υπηρεσιών, 4ωρης εβδομαδιαίας ημιαπασχόλησης, με την ειδικότητα «Νομικού Συμβούλου», που θα απασχοληθεί στο Σύλλογο Ασθενών με HIV με την επωνυμία «Θετική Φωνή», φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίων Αναργύρων 13 στου Ψυρρή, για την παροχή υπηρεσιών στη δομή εξυπηρέτησης και ενδυνάμωσης γυναικών εργατριών στο σεξ «Red Umbrella», επί της οδού Σατωβριάνδου 34 και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της «Νομικού Συμβούλου» του Συλλόγου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της «Θετικής Φωνής», ανάμεσα σε υποψήφιους/ες που θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2. Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1).

3. Ειδικότητα: Νομικός Σύμβουλος.

4. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης:

Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, διάρκειας ενός (1) χρόνου με ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία θα είναι τετράωρης απασχόλησης, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με ευέλικτο ωράριο που θα διαμορφωθεί από κοινού με τον/την επιτυχόντα/ούσα και τελικό μηνιαίο ποσό αποδοχών 500 ευρώ.

5. Φορέας και Τόπος απασχόλησης: Σωματείο «Θετική Φωνή», Δομή “Red Umbrella Athens”, Αθήνα

6. Αναφέρεται στους: Διευθυντή.

7. Αντικείμενα εργασιών – Περίληψη:

7.1 Κύρια αρμοδιότητα

Ο/η Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου, θα ως κύρια αρμοδιότητα την εκπροσώπηση των ωφελούμενων της δομής ενώπιον δικαστηρίων, την παροχή νομικών συμβουλών , τη δημιουργία/σύνταξη νομικών εγγράφων/εντύπων, καθώς και ως παραδοτέα εργασία έναν απολογισμό των πεπραγμένων καθώς και έναν γνωμοδοτικό οδηγό σε νομικά θέματα.

7.2 Προσόντα και Εμπειρία

Απαραίτητη προϋπηρεσία – εργασιακή εμπειρία σε φορείς ή/και υπηρεσίες που ασχολούνται με ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως μετανάστες/στριες, εργάτριες στο σεξ, οροθετικά άτομα, άτομα που έχουν υποστεί βία κλπ. Θα συνεκτιμηθεί η εθελοντική δράση στο ίδιο πεδίο.

Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ Νομικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και γνώση του ελληνικού δικαιϊκού συστήματος.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών, καθώς και η γνώση ελληνικής και αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της

Καλές επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.

Καλές γνώσεις Η/Υ: Word, Excel, Google Docs

Πλήρης γνώση για το όραμα και την αποστολή της «Θετικής Φωνής» και του «Red Umbrella Athens» περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με τις ευάλωτες ομάδες που αποτελούν ομάδες στόχο του Συλλόγου όπως και με θέματα διακρίσεων και στιγματισμού αυτών.

Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

8.Εργασιακό Περιβάλλον: Η εργασία πραγματοποιείται στους χώρους που διαθέτει η οργάνωση στην Αθήνα, επί των οδών Αγίων Αναργύρων 13 και Σατωβριάνδου 34, όπου στεγάζεται η δομή «Red Umbrella».

9. Αποποίηση ευθύνης: η περιγραφή της εν λόγω εργασιακής θέσης δε συνιστά διεξοδική και αποκλειστική απαρίθμηση και αποτύπωση των ικανοτήτων, της προσπάθειας, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή.

 

Αίτηση Πρόσληψης:

Όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που το καταθέτουν ή δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον για όσο διάστημα προβλέπει η σύμβαση εργασίας.

Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στο Σύλλογο πλήρες βιογραφικό σημείωμα με την όποια προϋπηρεσία του σε παρεμφερή προγράμματα, σε επιμορφωτικά σεμινάρια, την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. και άλλα κατά την κρίση του/της χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία του για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων του/της.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης τα ακόλουθα:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της δηλούντα/δηλούσης ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό είναι αληθή.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί προς πρόσληψη θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των ανωτέρω.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της δηλούντα/δηλούσης ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ. είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

γ) Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητάς του/της.

Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Αθήνας σε τόπο και χρόνο για τα οποία θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, με την ένδειξη “Για τη θέση Νομικού Συμβούλου”:

α) Στα γραφεία της «Θετικής Φωνής», Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα, 1ος όροφος, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο γραπτώς από αυτούς άτομο κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

β) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@positivevoice.gr

γ) Ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο ή με courier στην ως άνω διεύθυνση.

Καταληκτική προθεσμία για όλες τις περιπτώσεις παραλαβής από τη «Θετική Φωνή» των δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή 21 Απριλίου και ώρα 24.00 μ.μ.

Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

 

Καλή επιτυχία!