Προνοιακές παροχές μέσω ΟΠΕΚΑ

Από την 1-1-2019 και εφεξής, η χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα καθώς και η παράταση χορήγησης των επιδομάτων στους δικαιούχους που λήγει η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΕΚΑ.

Η αίτηση για τη χορήγηση προνοιακής παροχής σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, καθώς και του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ. Η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
  • Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για ηλεκτρονική συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ
  • Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.
  • Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α
  • Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, (πρώτου ή δεύτερου βαθμού), αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Συνεπώς, από 1-1-2019 και εφεξής, τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης προνοιακής παροχής, καθώς και τα άτομα που επιθυμούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος, θα πρέπει να παραπέμπονται στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων ή στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 31-12-2018 και εκκρεμούν κατά την 1-1-2019, σε οποιοδήποτε στάδιο της υφιστάμενης διοικητικής διαδικασίας, εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας. Οι εγκριτικές αποφάσεις εισάγονται στο υφιστάμενο πληροφοριακό τους σύστημα και εν συνεχεία, ο ΟΠΕΚΑ υλοποιεί την καταβολή της παροχής του επιδόματος ή της οικονομικής ενίσχυσης, αντίστοιχα.

Επίσης, τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αιτήσεις παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών εφόσον οι ενδιαφερόμενοι, εκτός των άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών, έχουν προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση όμως κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν, μετά την 1-1-2019, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση παράτασης χορήγησης, τα άτομα αυτά δεν θα γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες των Δήμων, αλλά θα παραπέμπονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων προκειμένου να υποβληθεί αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Τέλος, τα άτομα των οποίων έχει διακοπεί η χορήγηση προνοιακού επιδόματος λόγω λήξης της γνωμάτευσης και δεν έχουν υποβάλει αίτηση στα ΚΕΠΑ, καθώς και τα άτομα των οποίων η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής λήγει μετά την 1-1-2019, θα παραπέμπονται πρώτα στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση και εν συνεχεία θα παραπέμπονται στις υγειονομικές επιτροπές, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών είναι η 28-2-2019, ώστε, εν συνεχεία, να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΑ ως άνω, προκειμένου να ενταχθούν στις επόμενες πληρωμές που θα υλοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ.

Βρείτε εδώ την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.