25 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη θέσης εργασίας στη Θετική Φωνή – Βοηθός Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Εικόνα για το άρθρο “Προκήρυξη θέσης εργασίας στη Θετική Φωνή – Βοηθός Υπεύθυνου Επικοινωνίας”

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μερικής απασχόλησης, ως βοηθού υπεύθυνου επικοινωνίας του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας με την επωνυμία «Θετική Φωνή», φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίων Αναργύρων 13, στου Ψυρρή.

 1. Αριθμός θέσεων Εργασίας: Μία (1).
 2. Ειδικότητα: Βοηθός Υπεύθυνου Επικοινωνίας.
 3. Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης, απολαβές:

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – μερικής απασχόλησης ή σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης και μετατροπής της σε πλήρους απασχόλησης, τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9.00 – 13.00, με μηνιαίο ποσό καθαρών αποδοχών τα 400 ευρώ κατά προσέγγιση. Ως ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης λογίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

 1. Φορέας και Τόπος απασχόλησης: έδρα του Σωματείου «Θετική Φωνή» ως κύρια βάση. Είναι πιθανή η παροχή υπηρεσιών και στις εγκαταστάσεις της δομής Ath Checkpoint επί της οδού Πιττάκη 4 στου Ψυρρή αλλά και αλλού κατ’εξαίρεση.
 2. Αναφέρεται στους: Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Διευθυντή.
 3. Αντικείμενo εργασίας – Καθήκοντα:

Ο/η βοηθός Υπεύθυνου Επικοινωνίας του Συλλόγου θα έχει ως κύρια αρμοδιότητά του/της τη συνεργασία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας με σκοπό την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής και στρατηγικής του Συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο εργασίας του/της θα είναι: η σύνταξη ομιλιών, δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, η σύνταξη αναφορών, η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η διαμόρφωση του περιεχομένου των αναρτήσεων σε αυτά, η ανάπτυξη περιεχομένου κειμένων προς δημοσίευση ή μη, η διαμόρφωση μηνυμάτων προς τις ομάδες στόχους και την κοινή γνώμη ευρύτερα.

Επιπλέον, η παρακολούθηση της κάλυψης των θεματικών που είναι σχετικές με τους καταστατικούς σκοπούς και τη συνολική δράση του Συλλόγου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εργασίες προετοιμασίας για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων τύπου, συνεδρίων, συναντήσεων εργασίας και γενικότερα εκδηλώσεων, η διαμόρφωση επικοινωνιακού υλικού, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκστρατειών πρόληψης κι ενημέρωσης τόσο των ευάλωτων στον HIV ομάδων όσο κι ευρύτερα της κοινής γνώμης κ.α.

Ως γλώσσες εργασίας για τα ανωτέρω ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.

 1. Προσόντα και Εμπειρία

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα και Δεξιότητες

 • Πτυχίο ΑΕΙ/TEΙ – ΙΕΚ επιστημονικής ειδικότητας σχετικής με θέματα επικοινωνίας ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής
 • Πολύ καλή γνώση ελληνικών και αγγλικών, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, όπως και της ελληνικής και αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της
 • Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ: Microsoft, Word, Excel, Google Docs, PowerPoint
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακές κι οργανωτικές δεξιότητες
 • Έντονο ομαδικό πνεύμα εργασίας κι επίλυσης προβλημάτων
 • Υπευθυνότητα κι ευσυνειδησία
 • Υπομονή κι επιμονή
 • Ευγένεια κι αυτοκυριαρχία
 • Πολύ καλή γνώση για το όραμα και την αποστολή της «Θετικής Φωνής», των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που ταυτόχρονα αποτελούν ομάδες στόχο του Συλλόγου, καθώς και θεμάτων που άπτονται των διακρίσεων και του στιγματισμού αυτών

Επιθυμητά τυπικά προσόντα: κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο αντικείμενο.

Επιθυμητή προϋπηρεσία: εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της επικοινωνίας σε συλλόγους ασθενών, φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, Μ.Κ.Ο. και φορείς με ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα δράσεων που ασχολούνται με ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως μετανάστες/στριες, εργαζόμενους/ες στο σεξ, οροθετικά άτομα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών κλπ.

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά: άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες στον HIV θα προτιμηθούν στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής της παροχής επαγγελματικών ευκαιριών σε άτομα που υφίστανται διακρίσεις και εργασιακό αποκλεισμό.

 1. Αποποίηση ευθύνης: η περιγραφή της εν λόγω εργασιακής θέσης δε συνιστά διεξοδική και αποκλειστική απαρίθμηση και αποτύπωση των ικανοτήτων, της προσπάθειας, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με αυτή.
 2. Αίτηση Πρόσληψης: όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα καταθέσουν το βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που το καταθέτουν ή δυνατότητα ανανέωσης τουλάχιστον για όσο διάστημα προβλέπει η σύμβαση εργασίας.

Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στο Σύλλογο πλήρες βιογραφικό σημείωμα με την όποια προϋπηρεσία του/της σε παρεμφερή προγράμματα, σε επιμορφωτικά σεμινάρια, την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. και άλλα κατά την κρίση του/της χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών και των άλλων προσόντων του/της.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί προς πρόσληψη θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των ανωτέρω.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της δηλούντα/δηλούσης ότι τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λπ. είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

γ) Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητάς του/της.

 1. Διαδικασία Επιλογής: η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του/της «Βοηθού Υπεύθυνου Επικοινωνίας» του Συλλόγου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της «Θετικής Φωνής», ανάμεσα σε υποψήφιους/ες τα βιογραφικά των οποίων θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και οι ίδιοι/ες θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων των άλλων υποψηφίων.

H «Θετική Φωνή» αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της για την επιλογή των υποψηφίων. Η απόφασή της δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

Οι συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Αθήνας σε τόπο και χρόνο για τους οποίους θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν.

Οι υποψήφιοι/ες που μετά το πέρας μίας εβδομάδας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δεν έχουν ειδοποιηθεί από την οργάνωση περί συμμετοχής τους στον κύκλο των συνεντεύξεων, θα πρέπει να θεωρήσουν ότι δεν πέρασαν στον επόμενο γύρο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων μετά την παράταση που δόθηκε: η Παρασκευή 15/11//2019.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο email: info@positivevoice.gr

Σας ευχαριστούμε πολύ!