9 Απριλίου 2020

Οδηγίες πρόσβασης σε αντιρετροϊκή αγωγή για άτομα που ζουν με HIV και έχουν αποκλειστεί σε άλλη χώρα | Guidance for non-greek people living with HIV and they have been stranded in Greece

Εικόνα για το άρθρο “Οδηγίες πρόσβασης σε αντιρετροϊκή αγωγή για άτομα που ζουν με HIV και έχουν αποκλειστεί σε άλλη χώρα |                              Guidance for non-greek people living with HIV and they have been stranded in Greece”

(English follows)

Αν ζείτε με HIV, είστε Έλληνας πολίτης και έχετε αποκλειστεί σε άλλη χώρα του εξωτερικού και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πρόσβαση σας στην αντιρετροϊκή αγωγή, παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες:

 1. Επικοινωνήστε με την Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων που παρακολουθήστε ώστε να προμηθευτείτε τη θεραπεία σας με αποστολή μέσω κάποιας μεταφορικής εταιρίας. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον οι δύο χώρες δεν έχουν διακόψει τις μεταφορές μεταξύ τους
 2. Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβήμα με την μονάδα σας, επικοινωνήστε με το ελληνικό Γραφείο ΗΙV λοίμωξης, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο 210-5212124
 3. Αν συναντήσετε άλλη δυσκολία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Θετική Φωνή

Αν ζείτε με HIV, δεν είστε Έλληνας πολίτης, και έχετε αποκλειστεί στην Ελλάδα, παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία πρόσβασης σε αντιρετροϊκή αγωγή:

 1. Επισκεφθείτε το πλησιέστερο νοσοκομείο
 2. Προτιμήστε νοσοκομείο που διαθέτει Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
 3. Συζητήστε με κάποιο λοιμωξιολόγο ή παθολόγο και δώστε του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστούν, όπως αν είστε ευρωπαίος πολίτης ή όχι, αν διαθέτετε Ευρωπαϊκή Κάρτα, τι θεραπεία λαμβάνετε. Αν συναντήσετε κάποιο εμπόδιο, μπορείτε να ενημερώσετε τον γιατρό, ότι μπορεί να επικοινωνήσει με το Γραφείο ΗΙV λοίμωξης, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ώστε να πάρει την απαραίτητη πληροφόρηση.
 4. Αν παρόλα αυτά, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Γραφείο ΗΙV λοίμωξης, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο 210-5212124
 5. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Θετική Φωνή

If you live with HIV, you are a Greek citizen and you have been stranded abroad, below you can find information on the procedure for accessing antiretroviral treatment:

 1. Contact your Special Infections Unit so that you get your treatment by receiving it through a courier service. This can happen if posting services have not been ceased between the two countries
 2. If you encounter any difficulties, contact the HIV office of the National Public Health Organization at +30 210-5212124
 3. If you encounter more difficulties, you can contact Positive Voice

If you live with HIV, you are not a Greek citizen and you have been stranded in Greece, below you can find information on the procedure for accessing antiretroviral treatment:

 1. Visit the nearest hospital
 2. Prefer a hospital with a Special Infections Unit
 3. Talk to an infectious disease specialist or physician and give them all the necessary information they need, such as whether you are a European citizen or not, whether you have a European Card, what kind of treatment you are receiving, etc. If you encounter any difficulties, tell to the physician to contact the HIV office of the National Public Health Organization
 4. If you encounter any further difficulties, contact directly the HIV office of the National Public Health Organization at +30 210-5212124
 5. For more information, you can contact Positive Voice