αραπομπή στον κοινωνικό λειτουργό των ΓτΚ για διασύνδεση HBV(+) _ HCV(+) με τα ηπατολογικά ιατρεία θεραπείας.-2

In by gpap