11 Οκτωβρίου 2022

Πρόσληψη Συμβούλου Σεξουαλικής Υγείας/Διερμηνέα (Ref Checkpoint)

Εικόνα για το άρθρο “Πρόσληψη Συμβούλου Σεξουαλικής Υγείας/Διερμηνέα (Ref Checkpoint)”

[ENGLISH TEXT BELOW]

 

Η Θετική Φωνή – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος και το Ref Checkpoint αναζητούν δύο συμβούλους σεξουαλικής υγείας/διερμηνείς (μερική απασχόληση, 4 ώρες την ημέρα ο/η καθένας/καθεμία).

Οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση hr@positivevoice.gr, με τίτλο e-mail το “Recruitment Ref Checkpoint”.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Οκτωβρίου 2022

Περιγραφή:

Οι υποψήφιοι/ες θα εργαστούν στο νέο κέντρο “Ref Checkpoint”, το οποίο προσφέρει δωρεάν, ανώνυμες και εμπιστευτικές εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα Β & ηπατίτιδα C σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο, καθώς και συμβουλευτική σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Επίσης, θα συμμετέχουν σε εξωτερικές δραστηριότητες του συλλόγου (Streetwork Project) καθώς και στο Κέντρο Ενδυνάμωσης Ατόμων που Εργάζονται στο Σεξ, Red Umbrella Athens.

Τοποθεσία: Αθήνα

Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος 2022

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες (ανανεώσιμη)

Αρμοδιότητες:

 • Διενέργεια απλών ταχέων εξετάσεων (rapid-tests) για τον HIV, την ηπατίτιδα Β και την ηπατίτιδα C – μετά από την κατάλληλη εκπαίδευση
 • Ενημέρωση των ωφελούμενων για την πρόληψη, την προαγωγή της (σεξουαλικής) υγείας και την ασφαλέστερη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, μεταξύ άλλων θεμάτων
 • Ενδυνάμωση των ωφελούμενων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους (με βάση τις αρχές της κοινοτικής προσέγγισης, της συμβουλευτικής μεταξύ ομοτίμων και της μείωσης της βλάβης)
 • Παρέμβαση σε κρίσεις
 • Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
 • Μετάφραση ενημερωτικού υλικού (διαδικτυακά κείμενα, φυλλάδια κ.λπ.)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής, καθώς και μία ή περισσότερων από τις παρακάτω: ουρντού, φαρσί, αραβικής γλώσσας
 • Εμπιστευτικότητα
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευελιξία ως προς το πρόγραμμα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή γνώση των ακόλουθων γλωσσών: Γαλλικά, Νταρί, Somali, Bengali, Bagla
 • Εμπειρία με μετακινούμενους πληθυσμούς (πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο) στην Ελλάδα
 • Γνώση του HIV και της σεξουαλικής υγείας
 • Θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη εμπειρία ή ενδιαφέρον σε σχέση με τη σεξουαλική υγεία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
 • Τα πτυχία και η εμπειρία που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και με τις επιστήμες υγείας θα ληφθούν υπόψη στα προσόντα.

Τι προσφέρει η θέση: 

 • Έναν πραγματικά ικανοποιητικό ρόλο ως μέλος μιας εξαιρετικά αφοσιωμένης ομάδας
 • Διαπραγματεύσιμο μισθό, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία
 • Συνεχή κατάρτιση σχετικά με τον HIV, άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, θέματα προσφύγων και άλλα συναφή θέματα 
 • Δωρεάν εποπτεία, αξιολόγηση και συνεχή προσωπική ανάπτυξη

Η “Θετική Φωνή” – Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος απασχολεί 30 εργαζόμενους/ες, παρέχει υπηρεσίες στο πεδίο και στα εξειδικευμένα κέντρα της (Checkpoint, Ref Checkpoint, Red Umbrella), ενώ δραστηριοποιείται σε επίπεδο θεσμικών διεκδικήσεων & εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων.

Το Ref Checkpoint είναι μια νέα υπηρεσία που απευθύνεται ειδικά σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα. Προσφέρει γρήγορες εξετάσεις για HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτική γύρω από τη σεξουαλική υγεία και τις σχέσεις. Προσφέρει τις υπηρεσίες του και διανέμει υλικό στις ομιλούμενες γλώσσες του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται και με πολιτισμικά κατάλληλο τρόπο στις εγκαταστάσεις μας (Μιχαήλ Βόδα 200), αλλά και συναντώντας τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται: σε camps, κέντρα κράτησης και περιοχές-κλειδιά.

Συμπερίληψη: 

Για τη Θετική Φωνή, η διαφορετικότητα αποτελεί πλεονέκτημα και μία από τις αξίες που διατρέχουν το έργο του Συλλόγου. Ενθαρρύνονται όλοι/ες όσοι/ες μπορεί να έχουν βιωματική, ερευνητική ή/και επαγγελματική κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τον HIV, με μετακινούμενους πληθυσμούς, με ΑΣΑ (άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες), ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και άλλους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούνται, να υποβάλουν αίτηση. 

Επιπλέον, η Θετική Φωνή δεσμεύεται για την καλύτερη δυνατή ένταξη όλων των εργαζομένων, προσφέροντας ένα φιλικό, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει των προσόντων, των απαιτήσεων της θέσης εργασίας και των επιχειρηματικών αναγκών. Προσφέρονται ίσες ευκαιρίες σε όλες/όλους και απορρίπτεται κάθε μορφή διάκρισης με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, τη γονική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου, την οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.

Εάν χρειάζεται να προσαρμόσετε τη διαδικασία υποβολής βιογραφικού σημειώματος ή/και συνέντευξης με βάση τις ανάγκες ή τις περιστάσεις σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για ερωτήσεις/διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στο 2108627572 ή στο email hr@positivevoice.gr.

 

[ENGLISH]

Positive Voice – Association of People Living with HIV and Ref Checkpoint are looking for two Sexual Health Counsellors/Interpreters (part-time; 4 hours per day each).

Candidates are requested to send their CVs to hr@positivevoice.gr, titling their e-mail “Recruitment Ref Checkpoint”.

Application deadline: 24 October 2022

Description:

Candidates will work at the new “Ref Checkpoint” centre, which offers free-of-charge, anonymous and confidential HIV, Hepatitis B & Hepatitis C testing for refugees, migrants and ,asylum-seekers, along with counseling on sexual health issues. They will also participate in outreach activities of the association (Streetwork Project) and the Empowerment Centre for Sex Workers, Red Umbrella Athens.

Location: Athens

Desirable start date: November 2022

Contract duration: 6 months (renewable)

Responsibilities:

 • Carrying out rapid tests for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C – after appropriate training
 • Informing the beneficiaries on prevention, promotion of (sexual) health and safer use of psychoactive substances/drugs, among other topics
 • Empowerment of beneficiaries with a view to improving their living conditions (based on the principles of the community approach, peer counseling and harm reduction)
 • Crisis intervention
 • Linking with other health and welfare services
 • Translation of informative material (online texts, flyers etc)

Essential requirements:

 • Excellent knowledge of Greek and English, as well as one or more of the following: Urdu, Farsi, Arabic
 • Confidentiality
 • Good communication skills
 • Flexibility in terms of schedule

Desirable requirements:

 • Good knowledge of the following languages: French, Dari, Somali, Bengali, Bagla
 • Experience with moving populations (refugees, migrants, asylum seekers) in Greece
 • Knowledge of HIV and sexual health
 • Previous involvement or interest in relation to sexual health and sex education will be taken into account.
 • Degree(s) and experience relevant to humanities, social as well as health sciences will be considered in the qualifications.

What we can offer:

 • A truly rewarding role as a part of a highly committed team
 • Negotiable salary, based on qualifications and experience
 • Ongoing training on HIV, other STIs, refugees’ issues and other relevant topics 
 • Supervision, evaluation and ongoing personal development

Who are we? 

“Positive Voice” – Association of People Living with HIV in Greece employs 30 employees, provides services in the field and in its specialized centers (Checkpoint, Ref Checkpoint, Red Umbrella), and is also active in institutional demands & awareness campaigns in relation to the defense of the rights of HIV-positive people and HIV-vulnerable social groups. 

Ref Checkpoint is a newly-founded service specifically addressed to migrants, asylum-seekers and refugees in Greece. We offer rapid testing for HIV and other STIs, linkage to health care, and counselling around sexual health and relationships. We offer our services and disseminate materials in the spoken languages of the population targeted and in a culturally appropriate way; in our premises (Michail Voda 200), but also by meeting people where they are: in camps, detention centers and key-areas.

Inclusion: 

For Positive Voice, diversity is an asset and one of the values that runs through the work of the Association. All who may have experiential, research and/or professional understanding of issues related to HIV, migrant populations, MSM (men who have sex with men), LGBTQ+ individuals and other vulnerable populations we serve are encouraged to apply. 

In addition, we are committed to the best possible inclusion of all employees by providing a friendly, safe, non-discriminatory and inclusive work environment.

All employment decisions are made solely on the basis of qualifications, job requirements and business needs. Equal opportunities are offered to all and we reject any form of discrimination based on race, colour, religion, gender, origin, age, disability, parental status, sexual orientation, gender identity or gender expression, marital status and so on.

If you need to customize your CV and/or interview process based on your needs or circumstances, please feel free to contact us.

For questions/clarifications, please feel free to contact us at 2108627572 or email hr@positivevoice.gr.