ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΑΓΩΓΗ

Λογότυπο Θετικής Φωνής

Η θεραπεία κατά του ιού HIV συνήθως περιλαμβάνει 3 αντιρετροϊκά φάρμακα από τις παρακάτω ομάδες φαρμάκων.

Ο συνδυασμός αντιρετροϊκών φαρμάκων έχει σκοπό την αναστολή της δημιουργίας ιϊκών αντιγράφων, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες καθώς και τον αριθμό των λαμβανομένων δισκίων.

Η Ευρωπαϊκή Κλινική Εταιρεία AIDS (EACS) συνιστά κατά σειρά προτίμησης έναν από τους εξής αρχικούς θεραπευτικούς συνδυασμούς για την αντιμετώπιση του HIV:

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε στα Ελληνικά, τα φύλλα οδηγιών χρήσης ανά κατηγορία όλων των εγκεκριμένων αντιρετροϊκών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης.

 

Πολυφάρμακα

 

Atripla Atripla (efavirenz + tenofovir + emtricitabine)
Eviplera (rilpivirine + tenofovir + emtricitabine)

 

Νουκλεοσιδικοί / νουκλεοτιδικοί Αναστολείς ανάστροφης τρανσκριπτάσης (NRTIs)

 

Combivir Combivir (zidovudine + lamivudine, AZT + 3TC)
Emtriva Emtriva (emtricitabine, FTC)
Epivir Epivir (lamivudine, 3TC)
Epzicom Kivexa (abacavir + lamivudine, ABC + 3TC)
Retrovir Retrovir (zidovudine, AZT, ZDV)
Trizivir Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine, ABC + AZT + 3TC)
Truvada Truvada (tenofovir DF + emtricitabine, TDF + FTC)
Videx Videx & Videx EC (didanosine, ddI)
Viread Viread (tenofovir disoproxil fumarate, TDF)
Zerit Zerit (stavudine, d4T)
Ziagen Ziagen (abacavir, ABC)

 

Μη Νουκλεοσιδικοί Αναστολείς ανάστροφης τρανσκριπτάσης (NNRTIs) 

 

Intelence Intelence (etravirine, ETV, TMC-125)
Sustiva Stocrin (efavirenz, EFV)
Viramune Viramune (nevirapine, NVP)

 

Αναστολείς πρωτεάσης (PIs)

 

Aptivus Aptivus (tipranavir, TPV)
Crixivan Crixivan (indinavir, IDV)
Invirase Invirase (saquinavir, SQV)
Kaletra Kaletra (Aluvia, lopinavir/ritonavir, LPV/r)
Lexiva Telzir (fosamprenavir, FPV)
Norvir Norvir (ritonavir, RTV)
Prezista Prezista (darunavir, DRV)
Reyataz Reyataz (atazanavir, ATV)
Viracept Viracept (nelfinavir, NFV)

 

Αναστολείς εισόδου-σύντηξης 

 

 

Fuzeon Fuzeon (enfuvirtide, ENF, T-20)
maraviroc Celsentri (maraviroc, UK-427,857)

 

Αναστολείς ιντεγκράσης 

 

Isentress Isentress (raltegravir, MK-0518)