KΑΤΑΣΤΑΤΙΚO

Λογότυπο Θετικής Φωνής

ΑPΘPO 1

Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο πανελλήνιου χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «Θετική Φωνή».

ΑPΘPO 2

Σκοπός

Το Σωματείο έχει σαν σκοπό την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού της «Ανοσολογικής Ανεπάρκειας του Ανθρώπου» (HIV), καθώς και τον περιορισμό και εξάλειψη των κοινωνικών, και οικονομικών επιπτώσεων στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες. Για την επίτευξη του σκοπού του, το σωματείο θα αγωνισθεί για την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των οροθετικών και ευάλωτων στο HIV/AIDS κοινωνικών ομάδων. Θα εργασθεί επίσης για την κοινωνική αλληλεγγύη, αποδοχή και υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Συγκεκριμένα, σκοποί της «Θετικής Φωνής» είναι:
* Να ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και να προωθεί κάθε είδους έρευνα σε θέματα που αφορούν το HIV/AIDS καθώς και των συναφών θεμάτων
* Να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση στους οροθετικούς ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα γνωστικά και ψυχολογικά εφόδια για να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση της υγείας τους και τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητα ζωής.
* Να παράγει ενημερωτικό υλικό για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τον HIV ώστε να βελτιωθεί η ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από αυτόν και ειδικότερα των νέων. Επίσης, να συνεργάζεται και να ασκεί πίεση στους κατάλληλους φορείς για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.
* Να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία κατά των διακρίσεων και του φόβου απέναντι στους οροθετικούς, ώστε να πάψει ο στιγματισμός και ο αποκλεισμός τους. Επίσης να στηρίξει τους οροθετικούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν την καταπίεση που υφίστανται.
* Να προωθήσει και να εκπονήσει επιστημονικές έρευνες για να εντοπίσει τους αποτελεσματικότερους τρόπους παρέμβασης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
* Να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των οροθετικών απέναντι στα θεσμικά όργανα, τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και όπου αλλού αυτό κρίνεται αναγκαίο, ιδιαίτερα δε τα δικαιώματα των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων όπως είναι οι ομοφυλόφιλοι, οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι φυλακισμένοι, οι μετανάστες και τα εκδιδόμενα άτομα. Να συνηγορεί υπέρ των οροθετικών για τη βελτίωση των συνθηκών υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και να εξασφαλίσει τακτική και έγκαιρη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων υψηλών προδιαγραφών.

ΑPΘPO 3

Μέσα Πραγματώσεως των Σκοπών

Τα μέσα που θα χρησιμοποιεί το Σωματείο για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι μεταξύ άλλων τα εξής:
* Συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικούς και κρατικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις.
* Διαβήματα, παρεμβάσεις και παραστάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την υπεράσπιση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των οροθετικών και των ευάλωτων ομάδων.
* Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο.
* Ενημερωτικά φυλλάδια και εκδόσεις.
* Δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου με υλικό σχετικό με το HIV/ΑIDS.
* Περιοδικό απευθυνόμενο στους οροθετικούς, αλλά και στο γενικό πληθυσμό που έχει ευαισθησία να ενημερωθεί για αντίστοιχα θέματα
* Σεμινάρια, οργάνωση ομάδων εργασίας και επιστημονικών ημερίδων.
* Σύσταση συμβουλευτικών διεπιστημονικών επιτροπών.
* Οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων και ειδικών δράσεων.
* Στήριξη ανάλογων πρωτοβουλιών, καθώς και δικτύωση και συνεργασία με παρεμφερείς οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΑPΘPO 4

Μέλη

Μέλη της «Θετικής Φωνής» μπορούν να γίνουν:
Α. Οροθετικά άτομα.
Β. Άτομα τα οποία έχουν προσφέρει ή επιθυμούν να προσφέρουν στους σκοπούς της «Θετικής Φωνής».
Γ. Ειδικοί επιστήμονες, όπως γιατροί, νομικοί, κοινωνιολόγοι οι οποίοι έχουν ευαισθησία στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών των οροθετικών ατόμων.
Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται πρόταση τριών (3) τακτικών μελών και αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα αναγράφει ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού.
Η αίτηση εισάγεται προς συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν η αίτηση μέλους απορριφτεί το υποψήφιο μέλος μπορεί να προσφύγει στην επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία θα κρίνει οριστικά το θέμα της αίτησης.
Τα μέλη αποκτούν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι αφού παρέλθουν έξι (6) μήνες από την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους.
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από τη «Θετική Φωνή», μετά από δήλωσή του που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 ΑPΘPO 5

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της «Θετικής Φωνής» αναλόγως με τις δυνατότητές τους, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της – ιδιαίτερα στις γενικές συνελεύσεις, να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της «Θετικής Φωνής».
Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τη «Θετική Φωνή» παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, υποβάλλουν προτάσεις, ασκούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στη διοίκηση.
Τακτικά μέλη δικαιούνται αποζημίωσης πέραν της εθελοντικής εργασίας. Σε περίπτωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναγκαία η ύπαρξη κοινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΑPΘPO 6

Πειθαρχική Δικαιοδοσία – Διαγραφή Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, δηλαδή επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούται να διαγράψει από τη «Θετική Φωνή» κάθε μέλος το οποίο δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του καταστατικού ή προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενεργεί κατά τρόπο παραβλάπτοντα ηθικώς ή υλικώς τα συμφέροντα της «Θετικής Φωνής» ή διαπράττει ατιμωτικό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου. Αν το παράπτωμα του μέλους είναι μικρότερης σημασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει σε αυτό, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, τις ακόλουθες ποινές:
1. Γραπτή επίπληξη.
2. Εξάμηνη ανάκληση της ιδιότητας του τακτικού μέλους
Το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση κατά της πειθαρχικής απόφασης για επιβολή ποινής, η οποία ψηφίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές δύο ή περισσοτέρων ετών, μετά από έγγραφη ειδοποίησή τους.

ΑPΘPO 7

Πόροι

Πόροι της «Θετικής Φωνής» είναι:
1. Η ετήσια συνδρομή των μελών, η οποία ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι δωρεές, οι κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, οι επιχορηγήσεις και κάθε άλλη εκούσια προσφορά μελών ή τρίτων.
3. Τα έσοδα από την περιουσία και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστημονικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια της «Θετικής Φωνής» που τείνει στον προσπορισμό εσόδων.
4. Επιχορηγήσεις εκ μέρους κοινότητας, δήμου, οργανισμού, νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του ελληνικού δημοσίου ή διεθνών οργανισμών.
5. Κάθε είδους έσοδο από συμμετοχή σε επιδοτούμενα από το Ελληνικό Δημόσιο, την Ε.Ε. ή άλλον οργανισμό προγράμματα.
6. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απονέμονται αναλόγως του ποσού της δωρεάς οι τίτλοι του μεγάλου ευεργέτη, του ευεργέτη, του φίλου ή του χορηγού.

ΑPΘPO 8

Όργανα

Όργανα της «Θετικής Φωνής» είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑPΘPO 9

Γενική Συνέλευση

H Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της «Θετικής Φωνής» και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα.
H Γενική Συνέλευση ασκεί έλεγχο και εποπτεύει τα άλλα όργανα της «Θετικής Φωνής». Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1. Να κρίνει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ., της Εφορευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
5. Να αποφασίζει για τη διάλυση της «Θετικής Φωνής».
6. Να αποφασίζει για κάθε θέμα που το Δ.Σ. ή η πλειοψηφία των μελών της θέτει υπό την κρίση της.
7. Να ελέγχει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
H Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικώς μεν δύο φορές το χρόνο, εκτάκτως δε όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν τα δυο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την υποβολή της αίτησης.
Κατά τις τακτικές Συνελεύσεις γίνεται η λογοδοσία, διοικητική και διαχειριστική, του Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση του απολογισμού του διαρρεύσαντος χρόνου και του προϋπολογισμού του ερχόμενου και του προγράμματος μελλοντικής δράσης της «Θετικής Φωνής», καθώς και η συζήτηση των θεμάτων που περιελήφθησαν στην ημερήσια διάταξη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε τακτική Συνέλευση γίνεται ανά τέσσερα (4) χρόνια η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Κάθε μέλος της «Θετικής Φωνής», το οποίο δικαιούται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις και επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει έγγραφη δήλωση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πριν από την ψηφοφορία.
O πίνακας των υποψηφίων τοιχοκολλείται. Γενικά, γι’ αυτό και για όποιο άλλο θέμα, η τοιχοκόλληση να μπορεί εναλλακτικά να υποκαθίσταται από αναγραφή στο site. στα γραφεία της «Θετικής Φωνής». Αν δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι για να καλύψουν τις προβλεπόμενες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ως και αριθμού αναπληρωματικών μελών, σχετικές προτάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από άλλα τακτικά μέλη απευθείας στη Γενική Συνέλευση.
H εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία με φροντίδα της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που ορίζεται μεταξύ των μελών της «Θετικής Φωνής» με απλή υπόδειξη της Γενικής Συνέλευσης.
Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ο δε εκλογέας ψηφίζει μέχρι πέντε (5) μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή, βάζοντας στα ονόματα αυτών σταυρό προτίμησης.
Εκλέγονται κατά σειράν οι σχετικώς πλειοψηφίσαντες, σε περίπτωση δε ισοψηφίας με κλήρο.
Για την εκλογή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.
Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τοιχοκολλούνται δε και στον πίνακα ανακοινώσεων της «Θετικής Φωνής». Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και αναγράφουν τον τόπο και χρόνο της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη αυτής.
H Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη αυτής.
H Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νομίμως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.
Μέλος της «Θετικής Φωνής» που κωλύεται να παραστεί στη Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αντιπροσωπευθεί από άλλο μέλος.
Την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται δε και γραμματέας, αποκλειομένων των υποψηφίων για τα όργανα της «Θετικής Φωνής». Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός.
Για προσωπικά θέματα ή θέματα μείζονος σημασίας γίνεται μυστική ψηφοφορία, μόνον αν ζητηθεί και ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.
Ύστερα από έγκριση της πλειοψηφίας των παριστάμενων μελών οι αποφάσεις για οποιοδήποτε ζήτημα μπορούν να λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητώς άλλη πλειοψηφία, το καταστατικό ή ο νόμος.
Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Για τη διάλυση της «Θετικής Φωνής» απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 4/5 των ταμειακών εντάξει τακτικών μελών. H ίδια απαρτία και απλή πλειοψηφία απαιτείται για να αποφασισθεί η τύχη της περιουσίας της «Θετικής Φωνής».

ΑPΘPO 10

Διοικητικό Συμβούλιο

H «Θετική Φωνή» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Προτιμητέο να απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από οροθετικά άτομα
Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι επτά που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.
H θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, και παρατείνεται μέχρι την εκλογή της νέας διοίκησης και οπωσδήποτε όχι πάνω από τρίμηνο, εκτός αν για ανυπέρβλητο κώλυμα δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης για τη διενέργεια εκλογών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών από τον πλειοψηφήσαντα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα όργανά του: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία.
Τα τυχόν παραιτούμενα όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αναπληρώνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τακτικά μέλη με επιλογή του ΔΣ μέχρι την επόμενη τακτική ΓΣ. Ως παραίτηση θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς μεν μια φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν υπάρχει ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός μιας εβδομάδας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και άλλα τρία μέλη του.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που πήραν μέρος σε αυτές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τη «Θετική Φωνή» και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη «Θετική Φωνή», ενεργεί κάθε πράξη που συνάδει στη φύση και στο σκοπό του, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση είτε από το νόμο είτε από το καταστατικό.
Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:
Διορίζει και παύει το προσωπικό της «Θετικής Φωνής», καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες και τυχόν αποδοχές του. Καταρτίζει και εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της «Θετικής Φωνής». Προσδιορίζει και διαχειρίζεται τις δαπάνες. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό. Αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα. Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών. Επιβάλλει πειθαρχικές ποινές. Αποφασίζει για τον καθορισμό και απονομή τιμητικών διακρίσεων. Καθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης σε διάφορα συνέδρια και τους όρους συνεργασίας με άλλες οργανώσεις. Προβαίνει στη σύσταση ομάδων εργασίας που το υποβοηθούν στο έργο του ή άλλων συλλογικών οργάνων (ομάδων εργασίας, κλπ.) από μέλη της «Θετικής Φωνής» ή και άλλα τρίτα πρόσωπα καθορίζοντας τη θητεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Με ειδικές αποφάσεις του που λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μέλη του σωματίου, ή σε επιτροπές μελών.

ΑPΘPO 11

Πρόεδρος

O πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τη «Θετική Φωνή» έναντι τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ενώπιον διοίκησης, των δικαστηρίων και πάσης άλλης αρχής. Παρέχει ειδική και γενική εντολή εκπροσώπησης της «Θετικής Φωνής» και δύναται να τις ανακαλεί. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές είσπραξης χρημάτων, και γενικά κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Δικαιούται να παρίσταται σε όλες τις επιτροπές, τμήματα, ομάδες, κλπ. της «Θετικής Φωνής». Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

ΑPΘPO 12

Γραμματέας

O Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες της «Θετικής Φωνής». Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εισηγείται τις υποθέσεις της «Θετικής Φωνής» στο Διοικητικό Συμβούλιο. Yποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τη λογοδοσία πάνω στα πεπραγμένα. Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης τα οποία καταχωρεί σε ειδικά βιβλία. Τηρεί την αλληλογραφία, το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και το μητρώο των μελών και επιβλέπει τα λογιστικά βιβλία εσόδων και εξόδων.

ΑPΘPO 13

Ταμίας

O ταμίας εκτελεί τον προϋπολογισμό, διαχειριζόμενος το ταμείο της «Θετικής Φωνής» και έχοντας την ευθύνη για τις εισπράξεις και τις πληρωμές της «Θετικής Φωνής». Εισπράττει χρήματα από το οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδοντας τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα ή εντολές που έχει υπογράψει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για κάθε δαπάνη πέρα από τις τακτικές και συνηθισμένες, για τις οποίες υπάρχει ήδη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργεί μετά από ειδική απόφαση και εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ο Ταμίας φροντίζει για τις καταθέσεις της «Θετικής Φωνής» σε Τράπεζα ή Τράπεζες που προτείνει ο ίδιος και εγκρίνει το Δ.Σ. Αναλήψεις πραγματοποιεί ο Πρόεδρος ή ο Ταμίας, αρκούσης της απλής υπογραφής του Προέδρου. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία που έχουν σχέση με το Ταμείο, εκδίδει πρόχειρο λογαριασμό εσόδων και εξόδων μια φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν ζητηθεί τούτο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του επομένου και του τρέχοντος έτους, που υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση. Επίσης ο Ταμίας υποχρεούται να παρουσιάζει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα ταμειακά βιβλία και τα δικαιολογητικά της διαχείρισής του οποτεδήποτε του ζητηθούν. Όταν ο ταμίας απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες του Ταμία και σε υπηρεσιακό όργανο λ.χ. υπάλληλο ή λογιστή της «Θετικής Φωνής» με μορφή σύμβασης εργασίας ή έργου κατά νόμο.

ΑPΘPO 14

Ελεγκτική Επιτροπή

O έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. με τις ίδιες διαδικασίες με το Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά από τους επιλαχόντες.
H επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τη νομιμότητά τους και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. H Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη «Θετική Φωνή». Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αντίστοιχα υποχρέωση να δώσει οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο ή πληροφορία το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου.

ΑΡΘΡΟ 15

Σφραγίδα

H «Θετική Φωνή» έχει σφραγίδα σχήματος στρογγυλού, η οποία εκτός από την επωνυμία της έχει και συμβολική ένδειξη (γραφική παράσταση, που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο).

ΑPΘPO 16

Άλλες Διατάξεις

1. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις του νόμου και το πνεύμα του παρόντος καταστατικού.
2. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει το βραδύτερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αναγνωρίσεως της «Θετικής Φωνής», καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί η συγκροτηθείσα από τους ιδρυτές επταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.
3. Κατά την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της «Θετικής Φωνής» μετά τη δικαστική αναγνώρισή του, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη και όλα εκείνα τα οποία εν τω μεταξύ θα εγγραφούν, μετά από απόφαση της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
4. Το παρόν καταστατικό το οποίο αποτελείται από δεκαέξι (16) συνολικά άρθρα ψηφίστηκε ομόφωνα στις 22/10/2008 από τα ιδρυτικά μέλη τα οποία και το υπογράφουν.